Tag Archives: سنجش،دور،ماهواره

آموزش کاربردی سنجش از دور

بخش سنجش از دور به ارائه خدمات در زمینه تهیه و پردازش تصاویر ماهواره ای حاصل از سنجنده های مختلف برای بکارگیری در پروژه های با کاربری های متنوع می پردازد. در این بخش تصاویر حاصل از داده های ماهواره ای، در کمترین زمان ممکن از مناطق وسیع بدون محدودیت جغرافیایی موردنظر تهیه میشود. با توجه به رشد روز افزون تصاویر با حد  تفکیک  مکانی  و  طیفی بالا، امکان تهیه منابع داده مهم در بسیاری از کاربردهای شناسایی، تحلیل، پیش بینی ،نقشه سازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی فراهم آمدهاست.